Predpisy

Preambula a definície.

 1. Subjektom poskytujúcim službu na mikran.pl je Mikran sp z.o.o sp.k so sídlom v Poznani, ul. Wojskowa 3 / L4, KRS: 0000409077.
 2. Tieto nariadenia definujú podmienky používania webovej stránky mikran.pl.

Všeobecné ustanovenia

 1. Táto webová stránka predáva tovar prostredníctvom internetu.
 2. Objednávky sa prijímajú prostredníctvom webovej stránky v doméne mikran.
 3. Ihneď po zadaní objednávky dostane zákazník e-mailovú správu, že objednávka bola doručená do obchodu.
 4. Prijatie na vykonanie objednávky sa začína po tom, čo obchod dostane od zákazníka e-mail s potvrdením objednávky.
 5. Objednávka bude spracovaná za predpokladu, že je produkt k dispozícii v sklade alebo u jeho dodávateľov. V prípade nedostupnosti niektorých tovarov, na ktoré sa vzťahuje objednávka, je zákazník informovaný o stave objednávky a rozhoduje sa o jej realizácii (čiastočná implementácia, predĺženie čakacej doby, zrušenie celej objednávky). Ak je produkt označený ako „K dispozícii na objednávku“, znamená to, že nie je uvedený v sklade mikran.pl, ale pravdepodobne je dostupný od našich dodávateľov. Cena tohto tovaru je cena od poslednej dodávky do nášho skladu. Nemôžeme zaručiť, že táto cena zostane nezmenená pri najbližšej dodávke, preto v prípade zmeny ceny u dodávateľa alebo dlhej dodacej lehoty majú zákazník aj obchod právo stornovať transakciu bez akýchkoľvek následkov.
 6. Obmedzený počet tovarov je určený na propagačný predaj a predaj a objednávky sa spracovávajú v poradí, v akom prídu potvrdené objednávky na tento tovar, až do vyčerpania zásob, na ktoré sa vzťahuje táto forma predaja.
 7. Faktúra s DPH sa vystavuje pre každú objednávku. Faktúra s DPH sa vystavuje, keď je všetok tovar objednaný zákazníkom hotový a je pripravený na odoslanie.
 8. Zákazník môže v objednávke vykonávať zmeny až do vystavenia faktúry. Zákazník môže celú objednávku stiahnuť až do jej odoslania. Vyššie uvedené zmeny možno vykonať kontaktovaním zákazníckeho servisu.
 9. Všetky ceny sú v poľských zlotých a zahŕňajú DPH. Cena uvedená za každý produkt je záväzná, keď zákazník uskutoční objednávku. Obchod si vyhradzuje právo na zmenu cien ponúkaného tovaru, zavedenie nového tovaru do ponuky internetového obchodu, uskutočnenie a zrušenie propagačných kampaní na stránkach obchodu alebo na ich vykonanie. Dodanie tovaru sa uskutočňuje spôsobom, ktorý si zvolil zákazník a ktorý je uvedený v objednávke. (ďalšie informácie o spôsoboch a nákladoch nájdete v časti Doručovanie)
 10. Čas splnenia objednávky je čas, ktorý uplynie od zadania objednávky do odoslania objednaného tovaru zo skladu, pričom sú zahrnuté iba pracovné dni. Objednať na tovar s rôznymi dodacími lehotami sa odosiela po dokončení celku, t. j. po uplynutí najdlhšej doby.
 11. Dátum dodania = dodacia lehota + predpokladaná dodacia lehota. Tovar bude prepustený do 30 dní od dátumu uzavretia zmluvy.
 12. Zásielky sú dodávané dodávateľom vybraným zákazníkom v čase zadania objednávky
 13. Spôsob platby vyberá zákazník pri zadávaní objednávky
 14. Podľa zákona z 2. marca 2000 „o ochrane určitých práv spotrebiteľov a zodpovednosti za škodu spôsobenú nebezpečným výrobkom“ môže spotrebiteľ odstúpiť od tovaru zakúpeného v našom obchode bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prijatia zásielky. Toto je možné iba v prípade, že položka nebola použitá, skopírovaná alebo nebol žiadnym spôsobom zničený. Vrátený tovar by mal byť vrátený spolu s faktúrou prijatou spolu s ním. Obchod garantuje refundáciu rovnajúcu sa cene tovaru. Peniaze sa vrátia do 5 pracovných dní bankovým prevodom na účet určený zákazníkom alebo poštovou poukážkou na uvedenú adresu v poriadku. Pri vrátení tovaru je zákazník povinný uhradiť prepravné náklady. Náklady na vrátenie tovaru sa nevracajú.
 15. Na všetok tovar, ktorý je k dispozícii v obchode, sa vzťahuje záruka výrobcu

Sťažnosti

 1. Nezrovnalosti týkajúce sa fungovania obchodu môže zákazník nahlásiť písomne ​​pomocou kontaktného formulára. Zákazník by mal uviesť svoje meno, korešpondenčnú adresu, typ a dátum nezrovnalosti. Rovnaké údaje by sa mali uviesť pri podávaní sťažnosti.
 2. Zákazník môže podľa vlastného uváženia využiť záručné práva priamo od ručiteľa (výrobcu produktu) alebo pri označených službách (vzťahuje sa na výrobky, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu) a práva, ktoré na neho vyplývajú zo záruky.
 3. Obchod je povinný tovar bez vád prepustiť. V prípade vady tovaru je zákazník oprávnený podať reklamáciu najmä do 2 (dvoch) rokov od dátumu dodania tovaru a do 1 (jedného) roka odo dňa zistenia vady tovaru. Za podmienok stanovených v Občianskom zákonníku môže zákazník požadovať opravu tovaru, výmenu tovaru bez vád, zníženie ceny tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 4. V prípade mechanického poškodenia zisteného pri dodávke alebo reklamácie priamo predávajúcemu by mal zákazník chybný produkt zaslať poštou na adresu spoločnosti Mikran sp.z o.o. sp.k.; ul. Wojskowa 3, 60-792 Poznań. Obchod neakceptuje žiadne zásielky zaslané na dobierku.
 5. K vrátenému tovaru musí byť priložená faktúra.
 6. Reklamácie sa posudzujú najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia balenia s reklamovaným výrobkom do skladu.
 7. V prípade oprávnenej reklamácie bude poškodený tovar - podľa požiadavky klienta - opravený alebo vymenený za iný, plnohodnotný, obchod zníži cenu tovaru alebo akceptuje odstúpenie klienta od kúpnej zmluvy.
 8. Ak nie je možná oprava alebo výmena produktu za iný výrobok bez vád (napríklad z dôvodu vyčerpania obehu), sklad v závislosti od vôle zákazníka vráti ekvivalentnú cenu produktu alebo mu ponúkne iný tovar, ktorý je v obchode k dispozícii.
 9. Náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru, obchod sa vráti ihneď po schválení reklamácie.
 10. Podľa zákona z 29. júla 2005 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (Zbierka zákonov č. 180, položka 1495) má zákazník pri kúpe elektrických alebo elektronických zariadení právo vrátiť staré (použité) zariadenie rovnakého typu do skladu. v ktorom kúpil nový produkt. Náklady na prepravu použitého zariadenia znáša zákazník.
 11. Kúpna zmluva sa uzatvára medzi zákazníkom a spoločnosťou Mikran sp.z o.o. Sp.K. Konsolidácia, ochrana a zverejnenie príslušných ustanovení uzatvorenej zmluvy sa uskutoční vytlačením a odovzdaním faktúry s DPH zákazníkovi spolu s balíkom.
 12. Zmluva o predaji tovaru sa uzatvára v súlade s poľským právom a poľským právom.

Spôsob platby

 1. Bankový prevod.
 2. na dobierku,
 3. Elektronická platba (online prevod) uskutočnená spoločnosťou Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. sv. Marcin 73/6 61-808 Poznaň pod doménou tpay.com
 4. Elektronická platba (online prevod) uskutočňovaná spoločnosťou PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznaň pod doménou Przelewy24.pl
 5. Platba kreditnou kartou cez stripe.com

Osobné údaje

 1. V súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (GDPR) / GDPR) láskavo vás informujeme, že:
 2. Správcom osobných údajov poskytnutých zákazníkom v súvislosti s používaním internetového obchodu je Mikran sp.z o.o. sp.k so sídlom v Poznani na ul. Wojskowa 3 / L.4 (60-792) zapísaná do registra národných súdov pod číslom KRS 0000409077.
 3. Vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov vrátane stiahnutia súhlasov súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na adresu uvedenú v kontaktných údajoch.
 4. Osobné údaje poskytnuté zákazníkom pri registrácii, následnom vydaní účtu na webovej stránke mikran.pl a pri nákupe v internetovom obchode bude spracovávať Mikran sp.z o.o. sp.k., predovšetkým za účelom plnenia uzatvorenej kúpnej zmluvy za podmienok opísaných v týchto predpisoch.
 5. Tieto údaje bude ďalej spracovávať spoločnosť Mikran sp.z o.o. Sp.K. na marketing vlastných služieb (v prípadoch, keď zákon povoľuje spracovanie údajov na tento účel bez súhlasu dotknutej osoby na základe právneho základu stanoveného v čl. 6 ods. 1 písm. f) RODO).
 6. Ak sa odberateľ prihlási na odber bulletinu, údaje sa tiež spracujú, aby sa služba Newsletter poskytovala na základe zásad stanovených v týchto nariadeniach.
 7. Ak Zákazník vyjadrí ďalšie súhlasy, budú jeho osobné údaje spracované aj s cieľom informovať zákazníka o novom tovare, propagačných akciách a službách dostupných v Obchode.
 8. Sprostredkovateľovi sa pri vykonávaní platieb sprístupnia osobné údaje v rozsahu potrebnom na uskutočnenie platieb prostredníctvom platobných systémov.
 9. Ak je objednaný produkt doručený kuriérom, budú týmto spoločnostiam sprístupnené osobné údaje príjemcu potrebné na doručenie objednávky vrátane informácií o komunikácii s príjemcom (telefónne číslo a / alebo e-mailová adresa).
 10. V prípade platby a dodania môže zákazník získať informácie o týchto systémoch alebo kuriérskych spoločnostiach na adrese dostupnej v kontaktných údajoch.
 11. Objednávkou sa zákazník zaväzuje vložiť svoje osobné údaje do Mikran sp.z o.o. Sp.K. a na ich spracovanie na účely zmluvy. Poskytnutie osobných údajov zákazníkom je dobrovoľné, avšak nedostatok súhlasu s ich spracovaním bráni obchodu v dokončení objednávky. Zákazník je zodpovedný za poskytnutie falošných osobných údajov.
 12. Osobné údaje zákazníkov budú uchovávané po dobu nevyhnutnú na splnenie zmluvy o poskytovaní elektronických služieb a po jej dokončení na účely implementácie spoločnosťou Mikran sp.z o.o. Sp.K. práva a povinnosti vyplývajúce z rozhodného práva.
 13. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, právo namietať proti ďalšiemu spracovaniu, právo na prenos osobných údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu v oblasti ochrany osobných údajov.
 14. Mikran sp.z o.o. Sp.K. ako správca osobných údajov venujeme maximálnu pozornosť ochrane osobných údajov a práv na súkromie. Osobné údaje sú chránené v súlade so zákonom z 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (t. j. č. 101 z roku 2002, položka 926). v znení neskorších predpisov) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (GDPR) spôsobom, ktorý zabraňuje prístupu tretích strán. Všetky opatrenia na ochranu informácií použité správcom sú v súlade s bezpečnostnými normami uvedenými v uvedených ustanoveniach zákona
 15. Súdom príslušným na riešenie sporov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy je súd príslušný podľa sídla odporcu alebo súd príslušný podľa miesta výkonu. dohode.
 16. Tieto nariadenia sa uplatňujú od 20. januára 2015, ktorý sa má prijať.
 17. Obchod si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie predpisov. Akékoľvek zmeny v predpisoch nadobúdajú účinnosť dňom uvedeným v obchode, najmenej však 7 dní odo dňa, keď sú dostupné na webových stránkach www.mikran.pl. Objednávky zadané pred dátumom nadobudnutia účinnosti zmien a doplnení týchto nariadení sa vykonávajú na základe ustanovení platných v deň objednávky.