Regulamin

Preambuła

 1. Podmiotem realizującym usługę pod adresem mikran.pl jest firma Mikran sp z.o.o (dawniej Mikran sp z.o.o sp.k) z siedzibą w Poznaniu, ul. Wojskowa 3/L4, KRS: 0000975990 , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000975990, NIP: 7831008373, Regon: 632269678
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu mikran.pl.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sprzedawca - Mikran sp. z o.o (dawniej Mikran sp z.o.o sp.k). z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wojskowej 3/L.4 kod pocztowy 60-792, NIP 7831008373, REGON 632269678.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym mikran.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: ul. Wojskowa 3/ L.4, 60-792 Poznań Adres e-mail Sprzedawcy: mikran@mikran.com Numer telefonu Sprzedawcy: +48 61 8475858 Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów, numerów telefonów, adresu mail i formularza kontaktowego podanych w niniejszym paragrafie i na stronie internetowej Sklepu

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu dowolnego.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową w domenie mikran.
 3. Zaraz po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Jeśli towar oznaczony jest jako 'Dostępny na zamówienie' oznacza to, że nie jest on wprowadzony do magazynu mikran.pl, ale prawdopodobnie jest dostępny u dostawców. Cena takiego towaru jest ceną z ostatniej dostawy do magazynu Mikran. Sprzedawca nie może zagwarantować, że cena ta pozostanie niezmienna dla kolejnej dostawy. Dlatego też w przypadku zmiany ceny u dostawcy lub też długiego terminu dostawy zarówno Klient jak i Sklep mają prawo zrezygnować z dokonania transakcji bez żadnych konsekwencji.
 5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 7. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
 8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
 9. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 10. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy. Wydanie towaru nastąpi maksymalnie w terminie 30 dni licząc od daty zawarcia umowy.
 11. Przesyłki dostarczane są przez dostawcę wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
 12. Metoda płatności wybierana jest przez Klienta w momencie składania zamówienia.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, formularza kontaktowego bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.
 6. Oświadczenie może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem.
 8. Konsument powinien odesłać produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 9. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony.
 10. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą.
 11. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Kwota zostanie zwrócona niezwłocznie przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu, ewentualnie w inny sposób według wyboru Klienta.
 12. Zwracając towar klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów przesyłki.
 13. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 1. Prawo odstąpienia od umowy określone w punktach 1 - 14 dotyczy również Klienta.

Reklamacje i gwarancje

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu formularza kontaktowego. Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Te same dane powinien podać w przypadku zgłoszenia reklamacji.
 2. Klient może skorzystać według swego wyboru z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta produktu) lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta) oraz uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 3. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym klient może żądać naprawienia towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową na adres firmy Mikran sp. z o.o ul. Wojskowa 3, 60-792 Poznań. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę.
 6. Towar/sprzęt odsyłany w ramach reklamacji/zwrotu powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie producenta. W przypadku braku opakowania producenta mikran.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru podczas transportu.
 7. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który dokonał zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalność gwarancja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od jej złożenia.
 8. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie - zgodnie z żądaniem klienta - naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, sklep obniży cenę towaru lub przyjmie odstąpienie klienta od umowy sprzedaży.
 9. Jeśli naprawa lub wymiana towaru na inny wolny od wad będzie niemożliwa (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep w zależności od woli klienta, zwróci równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 10. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 11. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi klient.
 12. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Mikran sp. z o.o. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
 13. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 14. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

Formy płatności

 1. Przelew bankowy.
 2. Płatność za pobraniem,
 3. Płatność elektroniczna (przelew online) realizowana przez Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. św. Marcin 73/6 61-808 Poznań pod domeną tpay.com
 4. Płatność elektroniczna (przelew online) realizowana przez PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań pod domeną przelewy24.pl
 5. Płatność elektroniczna (przelew online) realizowana przez ING Bank Śląski S.A pod domeną imoje.pl
 6. Płatność kartą kredytową realizowana przez stripe.com.
 7. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

Dane osobowe

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych podanych przez klienta w związku z korzystaniem z usług sklepu internetowego jest Mikran sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wojskowej 3/ L.4 (60-792) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000975990.
 • We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym cofnięciem udzielonych zgód związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pod adresem podanym w danych kontaktowych.
 • Dane osobowe podane przez Klienta podczas rejestracji, późniejszej edycji konta w serwisie mikran.pl oraz w momencie dokonywania zakupów w sklepie internetowym będą przetwarzane przez Mikran sp. z o.o, przede wszystkim, w celu wykonania zawartej umowy sprzedaży na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie. Przetwarzane są następujące dane: imię i nazwisko / nazwa, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres wysyłki, adres firmy i numer NIP.
 • Ponadto, dane te będą przetwarzane przez Mikran sp. z o.o. w celu marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tym celu bez zgody osoby, której dane dotyczą, w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W przypadku zamówienia przez klienta Newslettera dane będą przetwarzane również w celu świadczenia usługi Newsletter na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowych zgód, jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 • Dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dokonania płatności za pośrednictwem systemów płatności zostaną udostępnione podmiotowi pośredniczącemu w dokonywaniu płatności.
 • W przypadku dostarczania zamówionego Produktu za pośrednictwem firm kurierskich - firmom tym zostaną udostępnione dane osobowe odbiorcy przesyłki niezbędne do realizacji dostawy zamówienia, w tym informacje służące komunikacji z odbiorcą (numer telefonu lub/oraz adres e-mail).
 • Zarówno w przypadku płatności jaki i doręczenia klient może uzyskać informacje odnośnie tych systemów lub firm kurierskich pod adresem dostępnym w danych kontaktowych.
 • Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Mikran sp. z o.o oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 • Dane osobowe klientów będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Mikran sp. z o.o praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Mikran sp. z o.o jako administrator danych osobowych dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności.Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Wszystkie wykorzystywane przez administratora środki ochrony informacji odpowiadają standardom ochrony, o których mowa we wskazanych przepisach prawa

Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20 stycznia 2021 r. do dowołania.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.mikran.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.